Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare överprövar nationell upphandling – avtalet är lagstridigt

2022-06-17 Icke regulatorisk information

Det pågår ett gigantiskt ramavtalsarbete för alla 21 regioner gällande bemanning av vårdpersonal med avtalsstart 1 november 2022. SKR har fått uppdraget av regionerna att hålla i upphandlingen. Målet med det nya nationella avtalet är att tillgodose regionernas behov av kompetens och samtidigt minska kostnaderna för inhyrd vårdpersonal från 3,9 till 2 procent av regionernas totala personalkostnader.

Upphandlingen genomförs när vården är mer belastad än någonsin. Efter flera år av pandemi i kombination med en hög vårdskuld vittnar sjuksköterskor om hög arbetsbelastning och ett stort behov av återhämtning. Regionerna har svårt att få tag i tillräckligt med personal för att täcka sina behov och ge regionanställda sjuksköterskor den avlastning som de behöver. Nu ser vi också stora förändringar i konjunkturen med högre räntor och kostnader som urholkar lönerna. Under dessa förutsättningar vill SKR radikalt försämra villkoren för inhyrd personal genom lägre ersättning och förlängd karenstid från sex månader till ett år  i grunden ett yrkesförbud som kommer att missgynna en redan hårt belastad personalsituation i sjukvården.

Dedicare har både inför och under upphandlingsprocessen informerat SKR om risken med att så tydligt försämra villkoren i det framtida avtalet  med förhoppningen om att åsikterna skulle hörsammas.

 Med så tydligt försämrade villkor riskerar regionerna att stå utan leverans av de sjuksköterskor och läkare som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag – en jämlik och säker vård över hela Sverige, säger Eva Brunnberg, VD Dedicare Sverige.

Regionernas upphandling, som totalt sett uppskattas omfatta 29 miljarder SEK, sätter genom sin dominans villkoren för en hel bransch – både för leverantörer och vårdpersonal som valt konsultrollen.

Advokat Erik Gadman är delägare vid Setterwalls advokatbyrå där han leder verksamhetsgruppen för offentlig upphandling. Han har analyserat upphandlingen och kommer tillsammans med sina kollegor att företräda Dedicare i målet:

 Vi hade föredragit att slippa gå till domstol och har därför uppmanat de upphandlande myndigheterna att ändra upphandlingen så att den inte strider mot lagen om offentlig upphandling. Eftersom myndigheterna inte har lyssnat ser vi dock inget annat alternativ än att nu begära överprövning och ser med tillförsikt fram emot domstolsprövningen. Vi hoppas att vi genom att agera på detta tidiga stadium kan bidra till att dessa livsviktiga tjänster upphandlas på ett lagenligt sätt och med hänsyn till förutsättningarna på marknaden.

Genom att nu överpröva upphandlingen i sin helhet hoppas Dedicare att SKR och regionerna avbryter upphandlingen och gör om den med mer balanserade villkor.

Bilagor