Hopp til innhold

Pressemeldinger

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2020

2020-04-23 Regulatorisk information

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens ändrade förslag, om att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Anna Lefevre Skjöldebrand, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson och Madeleine Raukas som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode
Styrelsearvode fastställdes till 1 130 000 kronor att fördelas med 410 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2019.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade godkänna förslaget till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens ändrade förslag, att inte genomföra förslaget om emission av teckningsoptioner. Bolaget har inga övriga optionsprogram.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 17.30 (CEST).
För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, VD och koncernchef, tel 070-526 79 91
Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Dedicare AB (publ)
Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Bilagor