Hopp til innhold

Redegjørelsen for aktsomhetsvurdering i Dedicare

 

1. Åpenhetslovens formål

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter defineres som følgende:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Følgende selskaper i Dedicare er omfattet av loven.

• Dedicare AS
• Dedicare Doctor AS
• Dedicare Management AS

Loven omfatter ikke bare egen virksomhet, men også leverandører og forretningspartnere.

• Leverandørkjede, som defineres som «enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet».
• Forretningspartnere, som defineres som «enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden».

Under disse kategoriene har Dedicare en rekke relasjoner og de fleste av disse er knyttet til kjernevirksomheten som er rekruttering og bemanning innenfor helsetjenester, life science og sosial arbeide. De viktigste områdene hos oss for å bidra til menneske- og arbeiderrettigheter er:

• Egne og innleide medarbeidere
• Leverandører
• Generelle innkjøp

Arbeid med å ivareta kravene i åpenhetsloven er drevet av en arbeidsgruppe med representanter for forretningsområdene som er mest berørt. Gruppen er ledet av konsernets HR sjef. Planer for arbeidet er forankret i konsernledelsen og styre. Overordnete retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er vedtatt. Gruppen har gjennomført en overordnet kartlegging og etablering av nødvendige tiltak for å svare opp informasjonsplikten. Videre har gruppen utarbeidet en aktsomhetsvurdering i henhold til krav i OECDs veileder for aktsomhetsvurdering i ansvarlig næringsliv, inkludert offentliggjøring av denne redegjørelsen for resultatet av vurderingene.

Dedicare har innarbeidet lovens krav i sitt styringssystem ved eksplisitt å ta temaet inn i våre etiske retningslinjer. Det vil si at lovens krav er blant de grunnleggende krav til våre virksomheter og til alle våre ansatte. Samtidig er vår Code of Conduct et dokument som følger alle våre kontrakter med samarbeidspartnere. Følgelig blir vår Code of Conduct, herunder Åpenhetslovens krav, også et krav til samarbeidspartnere.

Selskapene har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Med aktsomhetsvurderinger menes å:

a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
b. kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller
bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer etter bokstav b
d. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er
håndtert etter bokstav c og d
e. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig.

Det fremgår av åpenhetsloven § 5 at virksomhetene skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Dedicare har utarbeidet denne redegjørelsen samlet for selskapene nevnt ovenfor.

 

2. Generell beskrivelse av virksomhet

Dedicare opererer over hele Norden, og våre kunder består av ledende helseinstitusjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Våre kunder inkluderer samtlige norske sykehus, samt en lang rekke kommuner og private institusjoner over hele Norge og Norden. Dedicare AS, Dedicare Management AS og Dedicare Doctor AS er datterselskap av Dedicare AB som er notert på Nasdaq Stockholm. Dedicare AS driver med utleie av sykepleiere og annet helsepersonell til private og kommunale helseforetak. I tillegg tilbys det under navnet Acapedia kvalifisert pedagogisk personell til barnehage, skole og skolefritidsordningen. Dedicare Doctor AS tilbyr bemanning som leger, legevikarer og psykologer. Dedicare Management AS ivaretar som administrativ enhet fellesfunksjoner for de norske operative enhetene. Selskapene ledes av samme administrerende direktør og styret. Administrerende direktør rapporterer til konsernets leder og styret. Styret i selskapene består av 2 styremedlemmer i tillegg til styreleder. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Dedicares virksomhet. Virksomhetens art gjør at de fleste aktuelle problemstillinger for bærekrafts arbeid faller innenfor rammen av personalspørsmål og sosial bærekraft. Dedicares redegjørelsen om samfunnsansvar er tilgjengelig på konsernets hjemmesider. Dedicare følger FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet, FNs Global Compact. Det baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene. Våre retningslinjer er utarbeidet i henhold til disse prinsippene, i tillegg til gjeldende I ISO standarder. Dedicare støtter og respekterer prinsippene fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde disse prinsippene når vi driver vår virksomhet.

I konsernets årsrapport har Dedicare rettet fokus på følgende FNs bærekraftsmål:

• 3 «God helse og livskvalitet»
• 4 «God utdanning»
• 5 «Likestilling mellom kjønnene»
• 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst»

Dedicares styringssystem er sertifisert etter ISO 14001 (Miljø), ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 45001 (Arbeidsmiljø). Gjennom sertifiseringen har selskapet etablert retningslinjer og rutiner på selskapets mest kritiske prosesser, samt planmessig oppfølging og evaluering av disse. Eksterne og interne revisjoner av våre styringssystemer sikrer fortløpende kvalitet i våre rutiner og prosesser. Konsern – CFO har det overordnete ansvar for prosedyrer, prosesser og retningslinjer mens konsernets øverste leder har ansvar for arbeide mot diskriminering og trakassering. HR sjefen i konsernet utarbeider sammen med selskapslederne og teamlederne en handlingsplan som hensyntar forskjell i de ulike datterselskap. Resultatene rapporteres årlig til konsernledelsen. Lederne av virksomhetene er ansvarlig for at prosedyrer, prosesser og retningslinjer implementeres og etterleves i de respektive enhetene. På introduksjonsdagene blir nyansatte informert om våre retningslinjer, verdier og policyer for å støtte dem i deres arbeid. Dette gjøres gjennom et gruppeomfattende introduksjonsprogram som også er dokumentert. For innleide konsulenter er det utarbeidet en vikarhåndbok som gjennomgås ved oppstart av vikariatet.

Dedicare har opprettet et konfidensielt rapporteringssystem for våre medarbeidere, https://www.dedicare.no/varsling/ , som også er åpen for kunder, leverandører og partnere. Dedicares HR-sjef er administrator for systemet og håndterer varsler, det vil si mottar rapporter, følger opp og gir tilbakemeldinger. Administrator opptrer uavhengig og være uavhengig i utførelsen av funksjonen, har taushetsplikt og har som utgangspunkt alene tilgang til informasjonen som mottas via varslerfunksjonen.

 

3. Gjennomført aktsomhets vurderinger

Dedicare anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av våre tjenester, jf. den norske åpenhetsloven. Dedicare har kartlagt sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø. Dedicare er medlem av bransjeorganisasjonen NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Dedicare er også Revidert Arbeidsgiver. For å bli «Revidert Arbeidsgiver» må bedriften i tillegg til å være medlem i NHO også være registrert i Arbeidstilsynet. En ekstern revisor, godkjent av NHO, kontrollerer at virksomheten overholder kravene i Arbeidsmiljøloven. Virksomhetens rutiner revideres og det gjennomføres stikkprøver på utvalgte områder.

Dedicare har gjennomført risikoanalyser på overordnet nivå på leverandører. I løp av 2023 skal relevante leverandører bekrefte overfor Dedicare at de har et implementert system eller at de i likhet med svært mange andre, arbeider med å etablere systemet. Dersom vi foretar kjøp utenfor disse rammene, vil disse bli underlagt en særskilt vurdering. I tillegg til ovennevnte vil selskapet i løpet av 2023 innhente aktsomhetsvurdering fra leverandører vi har avtale med. Ved avtaleinngåelse med nye leverandører vil det settes krav til at leverandør kan fremlegge aktsomhetsvurdering.

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En mangfoldig sammensetning av kompetente, engasjerte og fornøyde medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor. Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til generelle innkjøp. Vi følger for øvrig tett opp partnere og leverandører og stiller krav til dokumentasjon på felles forpliktelse til overholdelse grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold. Der vi er usikre på hvilken påvirkning partnere og leverandører påvirker omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom mottatt dokumentasjon ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Dedicare. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått.

Dedicare har ikke avdekket noen negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som følge av vårt arbeid.

 

4. Tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser

Nedenfor følger en oversikt over de tiltak som er etablert for å begrense / forhindre negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter bokstav b.

• Årlig risikovurdering som rapporteres til selskapenes styre
• Årlig leverandørevaluering av relevante leverandører
• Fra og med 2023 vil vi be relevante leverandører å bekrefte at de og deres underleverandører skal ha anstendige arbeids- og lønnsbetingelser
• Hendelsesregistreringssystem med påfølgende hendelseshåndtering og rapportering https://www.dedicare.no/varsling/

 

Redegjørelsen dekker regnskapsåret 2022. Hvert år før fristen 30.06. vil Dedicare publisere en oppsummering av siste års arbeider på nettsiden.

Stjørdal, 30. juni 2023

Styre i

Dedicare AS
Dedicare Doctor AS
Dedicare Management AS

 

Krister WidströmStyrets leder

Bård KristiansenDaglig leder/styremedlem 

Anette SandsjöStyremedlem