Hopp til innhold

Pressemeldinger

Årsstämma i Dedicare AB (publ)(org.nr 556516-1501)

2014-03-17 Icke regulatorisk information

Rätt att delta i årsstämman har den som är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 april 2014 och som har anmält sitt deltagande senast den 14 april 2014 kl 12.00. Eventuella biträden ska anmälas samtidigt.  

Anmälan kan göras per post under adress:

Dedicare AB (publ), Att: Lia Sandström, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr , 112 34 Stockholm eller via e-mail till lia.sandstrom@dedicare.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, e-mailadress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 14 april 2014.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.dedicare.se. Där finns även fullmaktsformulär tillgängligt. Den fullständiga kallelsen och fullmaktsformulär skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som samtidigt uppger sin postadress.

                                                Stockholm i mars 2014

                                                  Dedicare AB (publ)

                                                           Styrelsen

Bilagor