Hopp til innhold

Pressemeldinger

Aktieägarna i Dedicare AB (publ), org. nr 556516-1501, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2020 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm

2019-12-27 Regulatorisk information

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 januari 2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman hos bolaget till adress Dedicare AB (publ), Att: Johanna Eriksson, Ringvägen 100, 10 tr, 118 60 Stockholm eller per e-post: johanna.eriksson@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 17 januari 2020 kl. 12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 17 januari 2020.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.
  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av minst en justeringsman
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemission m.m.
  9. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT
 

Punkt 2 och 7 – Valberedningens förslag 

Valberedningen, som har bestått av valberedningens ordförande Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB), vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

Punkt 2
Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås Björn Örås.

Punkt 7
Nyval föreslås av Madeleine Malmqvist Raukas för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till bemyndigande avseende nyemission m.m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A eller serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 452 770 kronor, motsvarande 10% av nuvarande aktiekapital. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta eventuella kommande företagsförvärv med en förenklad beslutsprocess.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållan­den till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 9 055 406 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 3 420 607 röster. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B berättigar till 1/5-dels röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Valberedningens förslag

Information om ledamoten som föreslås till styrelsen samt valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande (punkt 8 ovan) samt andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se från och med den 27 december 2019 och sänds till de aktie­ägare som begär det och uppger sin postadress. 
 

Stockholm i december 2019
Dedicare AB (publ)
Styrelsen