Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare slutför förvärvet av H&P Search & Interim och genomför apportemission

2022-04-01 Regulatorisk information

Dedicare har idag slutfört förvärvet av H&P Search & Interim AB. I samband med detta har styrelsen i Dedicare fattat beslut om en apportemission med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämma den 22 april 2021. Apportemissionen är en del av köpeskillingen i förvärvet av H&P Search & Interim AB och omfattar 124 998 aktier av serie B. Teckningskursen är satt till 66,40 kronor och är fastställd baserat på en volymviktad genomsnittskurs 30 handelsdagar bakåt från den 26 januari 2022, vilket är 5 handelsdagar från datum för publicering av köpeavtalet avseende förvärvet av H&P Search & Interim AB. Aktierna har tecknats av säljarna till H&P Search & Interim AB (Johan Walde, Leif Olsson och Torbjörn Ströberg) som i samband med tecknandet åtagit sig att inte sälja aktierna under en lock-up period om två år. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna som emitteras i apportemissionen utgör betalning vid det tidigare aviserade förvärvet av H&P Search & Interim AB med tillträde den 1 april 2022. H&P Search & Interim AB kommer att konsolideras in i Dedicarekoncernen från och med det andra kvartalet 2022. För mer information om förvärvet, se Dedicares pressmeddelanden från den 16 mars 2022 samt 29 mars.

 

Efter apportemissionen kommer det totala antalet aktier i Dedicare att uppgå till 9 520 395 (fördelat på 2 011 907 aktier av serie A och 7 508 488 aktier av serie B). Apportemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent.

 

Köpeskilling för förvärvet av H&P Search & Interim AB uppgår till 27,6 miljoner kronor, där 19,3 miljoner kronor erläggs i kontanta medel och 8,3 miljoner kronor i form av aktier i Dedicare genom apportemission. En tilläggsköpeskilling har avtalats baserat på H&P Search & Interim AB resultatutveckling under de kommande åren 2022-2024. I pressmeddelande 16 mars 2022 angavs felaktig siffra för den kontanta delen av köpeskillingen.

 

Kort om Dedicare

Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter 1,3 miljarder kronor med drygt 1 000 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

 

Kort om H&P Search & Interim AB

H&P Search & Interim AB bedriver idag verksamhet inom Life Science och har gedigen erfarenhet från såväl rekrytering (Search) som bemanning med konsulter (Interim). Fokus är Life Science i Norden inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade verksamheter. Företaget har funnits sedan 2015 och omsatte ca 55 MSEK för räkenskapsåret 2021. H&P Search & Interim AB har haft en mycket god lönsam tillväxt de senaste åren. Läs mer om H&P Search & Interim AB på www.hpsearch.se

 

I samband med förvärvet och apportemissionen har Dedicare engagerat Ernst & Young samt Setterwalls Advokatbyrå som rådgivare.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl.14.00 (CEST).

Bilagor