Hopp til innhold

Pressemeldinger

Förändring av antalet aktier och röster i Dedicare

2022-04-29 Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Dedicare AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut att emittera totalt 124 998 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärvet av H&P Search & Interim AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 124 998 och antalet röster med 24 999,6. Den sista handelsdagen i april uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 520 395, varav 2 011 907 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 7 508 488 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 3 513 605.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 08.00 (CET).