Hopp til innhold

Pressemeldinger

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

2020-03-26 Regulatorisk information

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm

 

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget till adress Dedicare AB (publ), Att: CFO, Ringvägen 100, 10 tr, 118 60 Stockholm eller per e-post: johanna.eriksson@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 17 april 2020 kl 12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 17 april 2020.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av minst en justeringsman

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019; i samband med det anförande av den verkställande direktören

8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

13.  Val av styrelse och styrelseordförande

14.  Val av revisor

15.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.  Beslut om valberedning inför årsstämma 2021

17.  Beslut om bemyndigande till styrelsen för nyemission m.m.

18.  Beslut om emission av teckningsoptioner

19.  Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 11, 12, 13, 14, 16 – Valberedningens förslag 

Valberedningen, som inför årsstämman 2020 har bestått av valberedningens ordförande Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2

       Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.
 

       Punkt 11

       Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

 

       Punkt 12

       Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 130 000 kronor att fördelas med 410 000 kronor till styrelseordföranden (förra året 400 000 kronor) och 180 000 kronor till respektive styrelseledamot (förra året 175 000 kronor), som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

       Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

       Punkt 13

       Omval föreslås av ledamöterna Björn Örås, Anna Lefevre Skjöldebrand, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson och Madeleine Raukas. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Örås.

 

       Punkt 14

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att nuvarande revisionsbolaget Grant Thornton med auktoriserad revisor Mia Rutenius kvarstår som revisorer i Dedicare AB för nästkommande perioden intill slutet av årsstämman 2021. 

 

       Punkt 16

       Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer följande instruktion för valberedning, att gälla till dess en ny instruktion antas av bolagsstämman.

       Styrelsens ordförande ska efter utgången av tredje kvartalet varje år sammankalla de tre aktieägare i bolaget som enligt aktieboken, som förs av Euroclear Sweden AB, per den 31 augusti samma år innehade störst aktieinnehav. Dessa tre aktieägare har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår rätten att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda den aktieägare som därefter är den största aktieägare i bolaget, möjlighet att utse en ledamot. Maximalt en av ledamöterna i valberedningen får samtidigt vara styrelseledamot. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt uppgift om vilken aktieägare som har utsett respektive ledamot ska offentliggöras så snart valberedningens ledamöter har utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har blivit utsedd.

       Om en aktieägare, efter att valberedningen har konstituerats, inte längre tillhör en av de tre största aktieägarna ska – om valberedningen bedömer att så är erforderligt – den ledamot som representerar den aktieägaren ställa sin plats till förfogande och i stället ska den aktieägare som då är en av de tre största aktieägarna erbjudas möjlighet att utse en ledamot till valberedningen. Aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen har rätt att, innan valberedningens uppdrag har fullgjorts, utse annan ledamot att ersätta den ursprungligt utsedde ledamoten. Förändringar i valberedningen ska alltid offentliggöras.

       Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats har kommit att ingå bland de aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

       Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag om följande:

  • Ordförande vid bolagsstämma
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse
  • Val av revisor
  • Arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter    samt till bolagets revisor
  • Eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Eventuell ny instruktion för valberedning

       Valberedningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning enligt dess vid var tid gällande lydelse.

       Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska inte ha rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete.                      

 

Punkt 9 – Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 2,60 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndag den 27 april 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2020.

 

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa nedanstående riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, VD och – i förekommande fall – vice VD samt andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som ingår i koncernledningen för Dedicare AB (publ). Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Dedicare ska förse marknaden med den kompetens som, tillfälligt eller permanent,

tillgodoser behovet av kvalificerad personal inom vård och socialt arbete till bästa pris. Affärsmodellen inom bemanning handlar i huvudsak om två saker; att rekrytera personal och säkerställa att denna är kompetent och kvalificerad samt att identifiera och fylla behovet hos vårdgivare. Dedicares övergripande vision är att på sikt, genom både förvärv och organisk tillväxt, växa till ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi se bolagets årsredovisning 2019.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

 

Ersättning och ersättningsformer

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att betalas ut.

 

Fast lön

Den fasta lönen ska sättas individuellt och baseras på ansvar, prestation, kompetens och uppdragets svårighetsgrad och omfattning. Vid maximalt utfall om 40 procent av rörlig kontantersättning kan den fasta lönen uppgå till maximalt 68 procent av den totala ersättningen. Vid maximalt utfall om 20 procent av rörlig kontantersättning kan den fasta lönen uppgå till maximalt 80 procent av den totala ersättningen. Vid maximalt utfall om 80 procent av rörlig kontantersättning för den verkställande direktören kan den fasta lönens andel kan uppgå till maximalt 43 procent av den totala ersättningen. Den fasta lönen ska normalt vara föremål för revision en gång per år.

 

Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen mäts under en period, kvartalsvis för affärsområdeschefer och årsvis för bland annat VD och övriga koncernledningen. Målen för rörlig kontantersättning ska vara relaterat till utfallet av koncernens respektive ansvarsområdets intäktsutveckling och resultatutveckling samt därtill tydligt definierade individuella mål fastställda utifrån en förväntad prestation på det egna ansvarsområdet, till exempel tillväxtmål eller lönsamhetsmål.

Målen för rörlig kontantersättning ska dessutom definieras så att en lägsta prestationsnivå krävs, varvid en prestation under den nivån inte ger någon rörlig kontantersättning. Rörlig kontantersättning är för VD och delar av koncernledningen beroende till 50 procent av utfallet av koncernens intäkter och till 50 procent av koncernens resultat alternativt till 100 procent av utfallet för sitt respektive ansvarsområdes resultat. Utfallet mäts sammantaget för de två olika finansiella målen i de fall där 50 procent av utfallet mäts på koncernens intäkter och 50 procent på koncernens resultat. När den kvartalsvisa alternativt årliga mätperioden har avslutats ska det bedömas i vilken utsträckning målen har uppfyllts genom en helhetsbedömning av prestationen, i syfte att säkerställa att de främjar Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Styrelsen ansvarar för att fastställa målen och bedöma om dessa har uppfyllts såvitt avser VD. Beträffande övriga ledande befattningshavare ansvarar VD för att fastställa målen och göra motsvarande bedömning. Såvitt avser de finansiella målen ska bedömningen baseras på den av Dedicare senast offentliggjorda finansiella informationen.

 

Den rörliga kontantersättningen bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att möjliggöra rekrytering av kvalificerade medarbetare och bidra till kontinuitet.
 

Vid maximalt utfall utgör den rörliga kontantersättningen 34 procent av den totala ersättningen för VD och i snitt 22 procent för övriga ledande befattningshavare.

Bolaget har inte några uppskovsperioder eller möjlighet att enligt avtal återkräva rörlig kontantersättning.

 

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, och sjukvårds- och sjukförsäkring etc., ska utgöra en mindre del av den totala ersättningen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta lönen.

 

Pensioner

Pension ska utgå i enlighet med relevant nationell lagstiftning och gällande kollektivavtalsbestämmelser inom respektive geografisk marknad. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Pensionsavtal för VD kan överstiga gällande lokala kollektivavtal men ska vara avgiftsbestämd.

För VD ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontant-ersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensions-förmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontant¬ersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektiv-avtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 22 procent av den fasta lönen.

 

Villkor vid uppsägning

Verkställande direktören ska ha uppsägningstid sex månader vid egen uppsägning och på som mest tolv månader om uppsägningen sker från bolagets sida. Övriga ledande befattningshavare ska, oavsett egen uppsägning eller uppsägning från bolagets sida, ha rätt till som mest sex månaders uppsägningstid.

Fast kontantlön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden. Det ska inte finnas några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

 

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid framtagandet av detta förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten som tas fram inför nästa årsstämma.

 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen i sin helhet fungerar som ersättningsutskott för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer.

 

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

 

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Riktlinjernas innehåll har setts över och anpassats med anledning av de lagkrav som uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang.

 

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande till styrelsen för nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta eventuella kommande företagsförvärv med en förenklad beslutsprocess.

 

Punkt 18 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 90 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen uppgår till 115 procent av genomsnittlig börskurs för bolagets B-aktie under tiden från och med den 24 april 2020 till och med den 11 maj 2020. Optionerna löper på över tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av bolaget eller Nomaid AB – som är ett helägt dotterbolag till Dedicare AB – varefter detta bolag ska erbjuda teckningsoptionerna till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet. Överlåtelse av optioner till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet ska ske till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde.

Fördelningen av optioner till ledande befattningshavare i koncernen ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Verkställande direktören får förvärva högst 60 000 teckningsoptioner. Verksamhetschefen för koncernens norska verksamhet får förvärva högst 30 000 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av optionsprogrammet.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara. Dock gäller som villkor för köp av teckningsoption att förvärvaren ingår ett förköpsavtal med bolaget som innebär att, om den ledande befattningshavarens anställning i koncernen upphör, bolaget eller annat bolag inom koncernen ska ha rätt, men inte skyldighet, att återköpa teckningsoptionerna till då gällande beräknade marknadsvärde. Avtalet ska även innefatta en rätt, men inte skyldighet, för bolaget eller annat bolag inom koncernen att förköpa teckningsoption om innehavaren önskar överlåta den. Trots vad som nu angivits ska styrelsen ha rätt att avstå från att kräva att sådant avtal ingås alternativt besluta om justeringar i avtalen om det av juridiska, skattemässiga eller motsvarande skäl bedöms vara till fördel för bolaget.

Om samtliga 90 000 optioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 45 000 kronor, motsvarande cirka 1 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5 procent av rösterna efter utspädning baserat på det totala antalet utestående aktier vid kallelsens utfärdande. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2019 hade i sådant fall förändrats på så sätt att vinsten per aktie hade minskat med cirka 0,03 kronor från 2,92 kronor till 2,89 kronor.

 

Bolaget har inga övriga optionsprogram.

Marknadsvärdet på optionerna ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell, varvid värdet på bolagets B-aktie ska motsvara genomsnittlig börskurs under fyra handelsdagar i anslutning till överlåtelse-tidpunkten. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut.

 

Optionsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets ledningsgrupp samt behandlats vid styrelsesammanträden under våren 2020.

Eftersom teckningsoptionerna överlåts till marknadsmässig premie uppkommer enligt styrelsens bedömning inte några sociala avgifter för koncernen i Sverige i samband med överlåtelsen av optionerna. Begränsade sociala avgifter kan däremot uppkomma i Norge.

Övriga kostnader för optionsprogrammet i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över optionernas löptid.

Syftet med optionsprogrammet är att det av styrelsen bedöms innebära ett lämpligt komplement till övriga ersättningar som utgår till de berörda ledande befattningshavare. Deltagande i programmet förutsätter att befattningshavarna gör en egen investering i bolaget som ger ytterligare incitament att verka för en positiv utveckling av bolaget och därmed värdet på bolagets aktie. Styrelsen anser att införande av ett optionsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om antagande av teckningsoptionsprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållan­den till annat koncernbolag.

 

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 9 055 406 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 3 420 607 röster. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B berättigar till 1/5-dels röst. Bolaget äger inga egna aktier.

 

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se från och med den 26 mars 2020 och sänds till de aktie­ägare som begär det och uppger sin postadress.

 

–             redovisningshandlingar och revisionsberättelse

–             styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning med motiverat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (punkt 9 ovan)

–             styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 ovan)

–             utvärdering av ersättningar enligt punkt 10.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning

–             revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

–             andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen

 

 

                                                Stockholm, mars 2020

                                                   Dedicare AB (publ)

                                                           Styrelsen

 

Bilagor