Hopp til innhold

Pressemeldinger

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2019

2019-04-25 Regulatorisk information

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 29 april 2019. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 3 maj 2019.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Anna Lefevre Skjöldebrand, Dag Sundström och Björn Örås som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade om nyval av Eva-Britt Gustafsson som styrelseledamot. Det noterades att Kristian Faeste och Anna Stina Nordmark Nilsson har avböjt omval. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande. Eftersom en av ledamöterna avböjt i nära anslutning till Årsstämman valdes endast fyra styrelseledamöter vid stämman. Valberedningen kommer att återuppta sitt arbete och komplettera med förslag på ytterligare en ledamot så att styrelseledamöterna blir fem till antalet.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 1 100 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2018.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 17:45 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor