Generalforsamling og valgkomitee

Aksjonærenes styringsrett i Dedicare utøves på generalforsamlingen, som er selskapets høyeste beslutningsorgan. Generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

Generalforsamlingen fastsetter resultatregnskap og balanse for Selskapet og for konsernet, allokering av årets resultat i henhold til den fastsatte balansen, ansvarsfrihet for styret og CEO, utnevnelse av styremedlemmer og selskapets revisorer og avgjørelse om visse andre saker ved lov og vedtekter (se også «vedtekter»). Aksjonærer som ønsker å få en sak behandlet på generalforsamlingen, må innlevere en skriftlig forespørsel til styret i god tid før møtet.

Alle aksjonærer som er registrert i aksjonærregisteret på datoen for generalforsamling og som er  registrert ihht vedtektene, har rett til å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt.

Innkalling til generalforsamling skjer ihht lov og på den måte som er foreskrevet i Dedicares vedtekter. Innkallingsregler er i samsvar med kravene som gjelder for allmennaksjeselskaper hvis aksjer er notert på et regulert marked.

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 finner sted torsdag 25. april 2019 kl 16.00 på selskapets hovedkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm.

 

Valberedning

Valgkomiteen før generalforsamlingen 2019 består av Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB) som tillsammen representerer eiere med nesten 80 prosent av stemmene for samtlige aksjer i selskapet.

Aksjonærer som vil innlevere forslag til valgkomiteen kan gjøre dette via e-post til  angelica.hanson@amf.se.